Personal Care
Ardha Parsvottanasana to Balasana Sequence
Ardha Parsvottanasana to Balasana Sequence
Flow through ardha parsvottanasana, virabhadrasana, urdhva prasarita eka padasana, ardha uttanasana, uttanasana, parivritta parsvokonasana, ardha pincha mayurasana, adho mukha svanasana, dandasana, ashtanga namaskara, shashankasana, urdhva dhanurasana, urdhva mukha paschimatanasana and balasana.
Ardha Parsvottanasana to Balasana Sequence
Ardha Parsvottanasana to Balasana Sequence
Ardha Parsvottanasana to Balasana Sequence
Flow through ardha parsvottanasana, virabhadrasana, urdhva prasarita eka padasana, ardha uttanasana, uttanasana, parivritta parsvokonasana, ardha pincha mayurasana, adho mukha svanasana, dandasana, ashtanga namaskara, shashankasana, urdhva dhanurasana, urdhva mukha paschimatanasana and balasana.